Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация
Грижим се за вашите средства
Докато търгувате активно

Съхранение на вашите средства в пълна безопасност

Ние приемаме много сериозно сигурността, неприкосновеността и защитата на вашите инвестиции. Затова сме регистрирани и лицензирани да извършваме дейност при стриктно съблюдаване инструкциите на съответните регулаторни органи. Централата на JFD Group Ltd се намира в Лимасол, Кипър, като компания притежава разрешително за управление на портфейли, инвестиционно консултиране и посредничество при търговия с финансови инструменти. Централата на JFD Overseas Ltd се намира във Вануату, като компанията притежава разрешително за управление на портфейли, инвестиционно консултиране, извършване на сделки за собствена сметка и посредничество при търговия с финансови инструменти. JFD Bank AG е немска компания, лицензирана да предоставя инвестиционни и банкови услуги, регистрирана в German Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) и Deutsche Bundesbank.

Ето защо можете да се фокусирате върху личните си финансови цели, докато ние се грижим за сигурността на вашите финанси.

Регулиран от:

CySEC ( Лицензионен номер 150/11)

MiFID II съгласуваност в Европа, според разборедбите на Закон № 87 (I) от 2017 г. за предоставяне на инвестиционни услуги на урегулираните финансови пазари.

BaFin (Лицензионен номер 120056)

VFSC (Лицензионен номер 17933)

Регистрация при:

Член на:

ICF - Фонд за компенсация на инвеститори

Основаващи се на доверие и сигурност

Нашата ценностна система се основава на доверие. Вярваме, че това е съществено при изграждането на стабилни взаимоотношения. Ние сме надеждна компания, която отчита вашите интереси. Клиентите ни знаят, че JFD никога няма да търгува срещу тях. Лицензът ни го потвърждава. Може да сте уверени в сигурността на вашите транзакции при нас.

Нашите годишни финансови отчети са заверени от водещи кипърски финансови одитори. Съхраняваме всички финансови средства при максимална сигурност. Управляваме ресурсите си адекватно. Нашите вътрешни и външни одитори, юрист консулти и специалистите от правния отдел извършват цялостен одит, специализирани проучвания и консултантски услуги.

Сегрегация

Всички ваши средства без изключение се съхраняват отделно от нашите фирмени средства в специални клиентски сметки, за гарантиране на максимална сигурност. Без значение от вида на средствата, те се съхраняват в лицензирани водещи финансови институции във Великобритания и Германия, които са сред най-безопасните в това отношение.

Компенсация

Фондът за компенсиране на инвеститорите е допълнителна мярка за обезпечение на средствата ви. Тъй като сме член на този фонд, нашите клиенти могат да претендират за възстановяване на средствата си от фонда, в случай че JFD Group Ltd не е в състояние да изпълни финансовите си задължения. Това зависи от статута на претенцията. Прочетете повече относно ICF.

Защита

Нашата автоматизирана система за управление на риска, включваща предотвратяване на отрицателен баланс по търговската сметка и сравнително по-ниско кредитно рамо, е разработена за намаляване риска от нулиране баланса по вашата сметка или достигането му до отрицателно равнище. Това е особено полезно за предотвратяване на негативните въздействия от дупки в пазарните ценови равнища по време на почивните дни. Прочетете повече за нашата политика за кредитно рамо.

За какво сме оторизирани?

Кипърската комисия за контрол върху ценните книжа и борсите (CySEC) е регулатор от световно равнище с опит в търговията с форекс и договори за разлика. Тя издава лиценз за извършване на посредническа дейност, валиден в други държави членки на ЕС. CySEC е признат като един от водещите регулаторни органи в Европа. Комисията за финансови услуги във Вануату (VFSC) стрикно прилага високи международни стандарти и най-добри практики в регулацията и надзора на инвестиционния бизнес в рамките на своята юрисдикция, за да осигури надежност и качество на предлаганите услуги във финансовата индустрия. Относно официалния финансов регулатор в Германия Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), това е независима федерална институция с централа в Бон и Франкфурт, която ръководи всички банки, доставчици на финансови услуги, и застрахователни предприятия в страната.

JFD Group Ltd

Притежваме разрешително за оказване на следните услуги и дейности във връзка с прехвърляеми ценни книжа, опции, фючърсни контракти, суапове, форуард споразумение, финансови договори за разлика и други деривати:

 • Приемане и предаване на поръчки за изпълнение на сделки с един или повече финансови инструменти
 • Изпълнение на поръчки от името на клиенти
 • Управление на портфейли
 • Инвестиционни консултации

Опълномощени сме да предлагаме следните допълнителни услуги:

 • Съхранение и администриране на финансови инструменти по сметка на клиенти, включително попечителство и свързаните с това услуги като управление на парични средства и обезпечения
 • Предоставяне на кредити или заеми на инвеститори, позволяващи им да извършват транзакции с един или повече финансови инструменти, при което посредникът, който предоставя кредита или заема, е включен в сделката
 • Обмен на валута, когато това е свързано с предоставянето на инвестиционни посреднически услуги
 • Инвестиционно проучване и финансов анализ или други форми на общи препоръки по сделки с финансови инструменти

JFD Overseas Ltd

Притежваме разрешително за оказване на следните услуги и дейности във връзка с прехвърляеми ценни книжа, опции, фючърсни контракти, суапове, форуард споразумение, финансови договори за разлика и други деривати:

 • Извършване на сделки за собствена сметка с финансови инструменти
 • Приемане и предаване на поръчки за изпълнение на сделки с един или повече финансови инструменти
 • Изпълнение на поръчки от името на клиенти
 • Управление на портфейли
 • Инвестиционни консултации
 • Поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение

Опълномощени сме да предлагаме следните допълнителни услуги:

 • Съхранение и администриране на финансови инструменти по сметка на клиенти, включително попечителство и свързаните с това услуги като управление на парични средства и обезпечения
 • Предоставяне на кредити или заеми на инвеститори, позволяващи им да извършват транзакции с един или повече финансови инструменти, при което посредникът, който предоставя кредита или заема, е включен в сделката
 • Обмен на валута, когато това е свързано с предоставянето на инвестиционни посреднически услуги
 • Инвестиционно проучване и финансов анализ или други форми на общи препоръки по сделки с финансови инструменти
Вижте нашите разрешителни

Какво е MiFID II?

MiFID II е Директива за пазарите на финансови инструменти, която внася редица промени в Директива 2014/65/EC, позната като MiFID, съпътствана от MiFIR (регулация на пазарите, предлагащи финансови продукти) и важаща от ноември 2007. MiFID II бе въведена в кипърското законодателство с новия Закон 87 (I) , който урежда предоставянето на инвестиционни услуги, упражняването на инвестиционна дейност и функционирането на регулираните пазари, и влезе в сила на 3 Януари 2018 г.

MiFID II има за цел да повиши конкуренцията на финансовите пазари в ЕС, създавайки единен пазар на инвестиционни услуги и дейности. Директивата осигурява висока степен на хармонизирана защита на инвестициите във финансови инструменти (акции, облигации, деривати и различни структурирани продукти).

Съгласно MiFID II, JFD Group Ltd може да предлага лицензирани и регламентирани финансови услуги за всички държави-членки на ЕС, включително, но не ограничени до следните юрисдикции: Австрия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия , Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Нидерландия, Великобритания.

Научете повече за MiFID II