Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

Политика за защита на личните данни

В сила от 25/05/2018.

ДЖЕЙ ЕФ ДИ ГРУП ООД (по-нататък наричано още „ние“, „нас“, „наш“, „ДЖЕЙ ЕФ ДИ“ или „дружеството“) се задължава да защитава вашите лични данни и да ги обработва по открит и прозрачен за вас начин.

Настоящото споразумение за защита на личните данни:

 • дава обща представа за това как дружеството събира, обработва и използва вашите лични данни и ви информира за вашите права съгласно приложимия на местно ниво закон за защита на данните и Общия регламент за защита на личните данни („ОРЗЛД“) на ЕС,
 • е предназначена за физически лица, които са или текущи, или бъдещи клиенти на ДЖЕЙ ЕФ ДИ, или са упълномощени представители/агенти или действителни собственици на юридически или физически лица, които са текущи или бъдещи клиенти на ДЖЕЙ ЕФ ДИ,
 • е предназначена за физически лица, които в миналото са имали подобно бизнес взаимоотношение с дружеството,
 • съдържа информация отноно това кога споделяме вашите лични данни с други членове на групата на ДЖЕЙ ЕФ ДИ и други трети лица (например, доставчици на услуги или подизпълнители).

В това споразумение, вашите данни може да бъдат наричани още „лични данни“ или „лична информация“. Ние също така можем понякога да обобщаваме процесите на получаване, събиране, защита и съхранение на вашите лични данни или всяко друго подобно действие като ги назоваваме „обработка“ на такива лични данни.

За целите на това споразумение, личните данни означават всяка информация, която се отнася за вас и ви идентифицира или може да ви идентифицира, и която включва, например, вашето име, адрес и идентификационен номер.

Настоящото споразумение има за цел да ви помогне по-добре да разберете най-актуалните промени в Политиката за защита на личните данни и Политиката за използване на бисквитки и как те могат да се отразят върху вас. За да разберете напълно промените и условията, които ще ръководят използването от ваша страна на нашите „услуги“, трябва да прочетете пълната Политика за защита на личните данни и Политиката за използване на бисквитки.

 1. Кои сме ние

  ДЖЕЙ ЕФ ДИ ГРУП ООД е лицензирана кипърска инвестиционна компания (КИК) с лиценционен номер 150/11 и регистриран адрес ул. Кирилу Лукареос №70, Какос Премиер Тауър, Лимасол 4156, Кипър, регулирана от Комисията за финансов надзор на Кипър. Всяко дружество, част от ДЖЕЙ ЕФ ДИ ГРУП, разполага с отделна Политика за защита на личните данни. Такива дружества поддържат собствени уебсайтове, които могат да бъдат свързани с нашия уебсайт и ако се интересувате да научите за това как тези дружества обработват вашите лични данни, моля направете справка съответно с техните споразумения за лични данни, които могат да бъдат намерени на конкретните уебсайтове. В някои случаи, личните данни ще бъдат споделяни с и обработвани от други компании в групата на ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

 2. Съгласие за обработване на данни

  Когато откривате демо или търговска сметка при дружеството, трябва да извършите първоначална регистрация на нашия уебсайт чрез формуляра за откриване на сметка. В този момент, от вас се изисква да се съгласите с условията, посочени в Политиката за защита на личните данни. Потвърждавате приемането на тези условия като отбелязвате съответното поле във формуляра за откриване на сметка. Ако не отбележите полето, тогава се счита, че не давате съгласието си и дружеството не може да събира и обработва вашите данни, нито да ви предостави допълнителни услуги.

  Когато откривате демо или търговска сметка при дружеството, трябва да извършите първоначална регистрация на нашия уебсайт чрез формуляра за откриване на сметка. В този момент, от вас се изисква да се съгласите с условията, посочени в Политиката за защита на личните данни. Потвърждавате приемането на тези условия като отбелязвате съответното поле във формуляра за откриване на сметка. Ако не отбележите полето, тогава се счита, че не давате съгласието си и дружеството не може да събира и обработва вашите данни, нито да ви предостави допълнителни услуги.

  Ние също така се задължаваме да събираме лични данни не само за започването и осъществяването на бизнес взаимоотношение с вас, но също и за изпълнение на нашите договорни, регулаторни, определени със закон и правни задължения.

  Бъдете така любезни да отбележите, че ако не ни предоставите изисканите данни, тогава няма да имаме право да започнем или продължим нашето бизнес взаимоотношение с вас като физическо лице или като упълномощен представител/агент или действителен собственик на юридическо лице.

 1. Лични данни, които събираме

  Дружеството трябва да получи и събере вашата информация, за да открие сметката ви и да ви приеме като клиент. Освен това, събираме данни, за да извършваме дейността си, да предоставяме, подобряваме, разбираме, адаптираме и поддържаме нашите услуги, свързани със сметката ви. Ние също имаме право и задължение съгласно сферата ни на дейност да проверяваме точността на клиентските данни, които се съдържат в базите данни, като периодично ви молим да ги актуализирате и/или коригирате, или да потвърдите точността им. Ние изискваме и събираме от нашите клиенти, преди да започнат да ползват платформата и/или услугите на ДЖЕЙ ЕФ ДИ, следните лични данни:

  а) данни за контакт: когато се регистрирате за откриване на сметка при ДЖЕЙ ЕФ ДИ, ние изискваме определена информация като например вашето име, фамилия, националност, дата на раждане, място на раждане, пол, гражданство, телефонен номер (стационарен и мобилен), факс, имейл и пощенски адрес;

  б) данни за семейството и професията: включително информация за вашето семейно положение, образование, заемана длъжност, информация относно финансовото ви състояние, като например източник на придобитото имущество и брутен годишен доход;

  в) данъчна информация: например, държава по местожителство, данъчен идентификационен номер и гражданство;

  г) финансова информация: за да използвате услугите на ДЖЕЙ ЕФ ДИ, изсикваме да ни предоставите определена информация, като например номер на вашата банкова сметка, име на вашата банка, IBAN номер, SWIFT/BIC номер, за да улесним обработката на плащанията;

  д) всяка друга информация, нужна на дружеството да изпълни своите задължения за проучване на вашия профил, както и други законови, регулаторни и правни задължения.

  Можем също да събираме и обработваме лични данни, които сме получили по законов път не само от вас, но също и от други дружества в групата на ДЖЕЙ ЕФ ДИ или други трети лица, като например държавни органи, компании, които са ви привлекли към нас, компании, които обработват картови разплащания и публично достъпни източници, до които имаме законов достъп и които имаме право да обработваме.

 1. Причини, поради които обработваме вашите лични данни и правно основание за това

  Както вече беше посочено, ние се задължаваме да защитаваме вашите лични данни и да ги обработваме по открит и прозрачен за вас начин и в тази връзка обработваме личните ви данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗЛД) и приложимия на местно ниво закон за защита на данните, поради една или няколко от следните причини:

  А. За изпълнението на договор

  Обработваме лични данни, за да предоставяме финансови услуги на основата на договори с вас, но също и за да можем да изпълним нашата приемна процедура, с което да встъпим в бизнес взаимоотношение с потенциални клиенти. Целта на обработката на лични данни зависи от това дали клиентът е физическо или юридическо лице, от класификацията/категоризацията на клиента (т.е. непрофесионален, професионален) и от изискванията за предоставяне на всяка услуга.

  Б. За установяване на идентичността

  Дружеството трябва да приложи своите мерки за надлежно проучване, както и принципите на процедурата по идентифициране на клиента (Know-Your-Client), преди да встъпи във взаимоотношение с него, за да предотврати такива действия като пране на пари или финансиране на терористична дейност и да изпълни други задачи, възложени по закон. Поради това, събираме от нашите клиенти информация за установяване на тяхната идентичност (например, снимки на ваш национален документ за самоличност – лична карта или международен паспорт, издаден от съответния държавен орган, или свидетелство за управление на МПС, или друго държавно доказателство за идентичност, издадено спрямо приложимото законодателство) или друга удостоверяваща информация. Също така изискваме от нашите клиенти да ни предоставят актуална разписка за платени комунални услуги, за да установим техния действителен адрес. Освен това, дружеството може да използва трети лица, които осъществяват проверки на идентичността от негово име.

  В. За изпълнение на законово задължение

  Налице са определени законови задължения, които произтичат от съответните правни норми, които спазваме, а също така и изисквания, установени със закон. Съществуват и редица надзорни органи, чиито наредби и регламенти съблюдаваме.

  Такива задължения и изисквания ни принуждават да извършваме дейности по обработка на личните данни, като например кредитни проверки, установяване на идентичността, спазване на съдебни разпоредби, данъчно законодателство или други задължения за отчетност и контрол против прането на пари.

  Тези задължения и изисквания включват и отчитане на трансакциите, оценка знанията и опита на клиентите, спазване на щатския данъчен закон за отчитане на сметките в чужбина (FATCA) и Единния стандарт за отчетност.

  Г. За защита на легитимни интереси

  Обработваме лични данни в защита на легитимните интереси, преследвани от нас или от трето лице. Легитимен интерес е налице, когато имаме бизнес или търговска причина да използваме вашата информация. Но дори и тогава, обработката не трябва да бъде нечестна и в разрез с това, което е правилно или най-добро за вас. Примери за такива дейности по обработка включват:

  - започване на съдебно производство и подготвка на нашата защита в процеси по съдебни искове;

  - мерки и процеси, които установяваме, за ИТ и системната сигурност на дружеството, за предотвратяване на потенциални престъпления, за сигурност на активите, контрол на достъпа и предотвратяване на нерегламентиран достъп;

  - мерки за управление на бизнеса и последваща разработка на продукти и услуги;

  - споделяне на вашите лични данни в рамките на групата от компании на ДЖЕЙ ЕФ ДИ, с цел да се актуализират/потвърдят вашите лични данни съгласно приложимата правна рамка за борба против прането на пари;

  - прехвърляне, предаване (било то пълно или като обезпечение на задължения) и/или продажба към едно или повече лица, и/или опекунство, и/или утежняване във връзка с някое или всички от ползите, правата, собствеността или лихвите по всякакви споразумения между клиента и дружеството.

  Д. За маркетингови цели

  Дружеството може да използва такива клиентски данни като местоположение или търговска история, за да изпраща информация за новини, анализи, проучвания, отчети, кампании и възможности за обучение, които биха били от интерес за клиентите, до техните регистрирани имейл адреси. Винаги имате право да промените избора си, ако повече не желаете да получавате такива известия.

 1. Кой получава вашите лични данни?

  По време на изпълнението на нашите договорни и законови задължения, вашите лични данни може да бъдат предоставени на различни отдели в дружеството, но също и на други компании от групата на ДЖЕЙ ЕФ ДИ. Различни доставчици на услуги и подизпълнители може също да получават вашите лични данни, за да можем да изпълняваме нашите задължения. Такива доставчици на услуги и подизпълнители встъпват в договорни споразумения с дружеството, чрез които те спазват правилата за поверителност и защита на данни, съгласно закона за защита на данните и ОРЗЛД.

  Трябва да се отбележи, че можем да разкриваме данни за вас поради всяка от горепосочените причини или ако сме задължени по закон да го направим, или ако сме оправомощени съгласно договорните и законовите си задължения, или ако сме получили вашето съгласие.

  При горепосочените обстоятелства, получатели на лични данни могат да бъдат:

  - надзорни и други регулаторни държавни органи, нотариални кантори, данъчни служби, органи на прокуратурата дотолкова, доколкото съществува законово задължение;

  - кредитни и финансови институции, като например банки, доставчици на платежни услуги и системи, институционални участници при изпълнението на търговските поръчки и места за изпълнение на поръчките (например регулирани пазари, многостранни системи за търговия, търговски агрегатори и други местни или чуждестранни брокери);

  - външни правни консултанти, оправомощени от дружеството;

  - финансови и бизнес съветници, оправомощени от дружеството;

  - одитори и счетоводители, оправомощени от дружеството;

  - маркетинг и рекламни агенции;

  - агенции за предотвратяване на измами;

  - компании за съхраняване на файлове, компании за управление на архиви и записи, компании за съхраняване на данни в облак;

  - външни оправомощени обработчици на клиентски данни;

  - съдия-изпълнители на искове при обявяване на банкрут или несъстоятелност;

  - потенциални или настоящи купувачи и/или получатели и/или правоприемници и/или лица под опека свързани с някое или всички от ползите, правата, собствеността или лихвите по всякакви споразумения между клиента и дружеството, и техните професионални съветници, доставчици на услуги, подизпълнители или кредитори.

  - всеки от членовете на групата на ДЖЕЙ ЕФ ДИ, което означава всички компании и техните дъщерни дружества.

 1. Как използваме личните ви данни за маркетингова дейност и дали прилагаме профилиране по този повод?

  Можем да обработваме вашите лични данни, за да ви информираме относно продукти, услуги и оферти, които биха били от интерес за вас. Личните данни, които обработваме за тази цел се състоят от информация, която ни предоставяте и данни, които събираме и/или получаваме, когато използвате нашите услуги, като например информация за вашите трансакции. Изучаваме цялата тази информация, за да придобием представа от какво бихте имали нужда или какво може да ви заинтересува. В някои случаи се използва профилиране, т.е. обработваме вашите данни автоматично с цел да оценим конкретни личностни аспекти, за да ви предоставим целева маркетингова информация за продукти.

  Може единствено да използваме личните ви данни, за да ви представяме нашите продукти и услуги, ако имаме вашето изрично съгласие да го правим, дадено чрез отбелязване на съответната отметка при попълване на формуляра за откриване на сметка, или в някои случаи, ако преценим, че това е наш легитимен интерес.

  В допълнение, имате възможност да изберете дали желаете да получававате маркетингово-ориентирани имейли (новини за компанията, информация за кампании, бюлетини на компанията, отчети за състоянието на финансовите пазари и т.н.) по предоставената от вас електронна поща като отбележите съответната отметка по време на попълване на формуляра за откриване на сметка.

  Имате право да възразите по всяко време относно обработката на вашите лични данни за маркетингови цели или да се отпишете от маркетингово-ориентираните имейли от дружеството като се свържете по всяко време с нашия Отдел „Обслужване на клиенти“ по някой от следните начини:

  а) по имейл: support@jfdbank.com

  б) по пощата или лично на адреса на управление на дружеството: Kyrillou Loukareos 70, Kakos Premier Tower, 4156 Limassol, Cyprus.

 2. Период за съхранение на вашите лични данни

  Дружеството съхранява вашите лични данни за срока на бизнес взаимоотношението си с вас, било то в качеството ви на физическо лице или юридическо лице, чиито оправомощен представител или действителен собственик се явявате. След прекратяване на бизнес взаимоотношението с вас, ние сме задължени да съхраняваме вашите данни за период от максимум седем години в изпълнение на регулаторни и правни изисквания.

  Ако е действително необходимо или се изисква за спазването на други законови, договорни или регулаторни изисквания, за разрешаването на спорове, предотвратяването на измами или злоупотреби, или за принудителното изпълнение на нашите общи условия, можем също така да съхраняваме за още три години някои от вашите данни както се изисква, дори след изтичане на горепосочения период.

  Когато нямаме повече нужда от вашите лични данни, ние ще ги изстрием или унищожим по сигурен начин.

 3. Вашите права

  Имате следните права във връзка с вашите лични данни, с които разполагаме:

  1. Получаване на достъп до вашите лични данни. Това ви дава възможност да получите копие от личните данни, с които разпологаме за вас и да проверите дали ги обработваме законосъобразно.

  2. Заявка за коригиране на личните данни, с които разполагаме за вас. Това ви дава възможност да поправите всички непълни или неточни данни, с които разполагаме за вас. Можем да изискаме предоставянето на допълнителна информация и документация, за да потвърдим необходимостта от заявената промяна на данните.

  3. Заявка за изтриване на личните ви данни. Можете да поискате от нас да изтрием вашите лични данни, изпълнявайки правото ви да бъдете „забравени“, когато не съществува основателна причина да продължим да ги обработваме. Тази заявка за изтриване на вашите лични данни ще доведе до закриване на сметката ви и прекратяване на клиентското взаимоотношение. Въпреки това, дружеството е задължено да съхранява клиентските лични данни в отговор на правни и регулаторни изисквания, а също така и спрямо вътрешни правни изисквания във връзка с поддържането на архив. Ще запазим данните за поне пет години след прекратяването на клиентското взаимоотношение, освен ако други условия за запазване на данни или документи не са предписани по закон.

  4. Възражение за обработката на вашите лични данни, когато тя е основана на наш легитимен интерес и е налице причина, която ви кара да възразите за обработката на това основание. Ако внесете възражение, повече няма да обработваме вашите лични данни, освен ако не можем да покажем превъзхождащи легитимни основания за такава обработка, които да са по-значими от вашите интереси, права или свободи или обработката е задължителна за съставянето, упражняването или защитата на правни искове.

  5. Вие също имате право да възразите вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. Това включва профилиране дотолкова, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Ако отхвърлите обработката за целите на директния маркетинг, ще спрем да обработваме вашите лични данни за такива цели.

  6. Заявка за получаване на копие от личните данни, които ви засягат, във формат, който е структуриран и общоприет и позволява прехвърлянето на такива данни към други организации. Вие също така имате право да разполагате с вашите лични данни, прехвърлени директно от нас към други организации, които назовете („право на преносимост на данните“).

  За да упражните всяко от правата си или ако имате допълнителни въпроси относно употребата на вашите лични данни, моля, свържете се с нас по начините, указани на нашия уебсайт - https://www.jfdbank.com/bg/contact-us

 1. Автоматизирано взимане на решения

  При установяването и воденето на бизнес взаимоотношение, обикновено не използваме каквито и да е било методи за автоматизирано взимане на решения. Можем да обработваме някои от вашите данни автоматично, с цел да оценим конкретни личностни аспекти (профилиране), за да встъпим в или да изпълним договор с вас за оценки на данни (включително за платежни трансакции), които се осъществяват в контекста на борбата с прането на пари и мошеничеството. По дадена търговска сметка може да бъде разкрита необичайна за вас или вашия бизнес дейност. Тези мерки също така могат да послужат за вашата защита.

 2. Териториален обхват на обработката

  По правило, клиентските данни се обработват в рамките на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП), но в някои случаи те се изпращат до и се обработват в държави извън ЕС/ЕИП и/или до други компании в групата на ДЖЕЙ ЕФ ДИ, а също така и до доставчици на услуги, които са ангажирани от наше име и се намират извън ЕИП. Когато ни предоставяте личните си данни, вие се съгласявате да го правим. Това изключение важи за изпращането на клиентски данни, когато това се изисква по закон, например задължение за отчетност съгласно данъчен закон или други данъчни споразумения (FATCA и Единен стандарт за отчетност).

  Обработчиците в трети страни са задължени да спазват европейските стандарти за защита на данните и да предоставят подходящи защитни мерки във връзка с прехвърлянето на вашите данни, съгласно чл. 46 от ОРЗЛД.

  По заявка, клиентът може да получи допълнителна информация относно прехвърлянето на клиентски данни към държави извън ЕС/ЕИП.

 1. Допълнителна информация

  Използваме подходящи технически, организационни и административни мерки за сигурност, за да защитим всяка информация, с която разполагаме в нашия архив, от загуба, неправомерна употреба и неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване. За съжаление, нито едно дружество или услуга не може да гарантира сигурността напълно. Неоторизиран вход или употреба, хардуерен или софтуерен срив и други фактори могат да нарушат по всяко време сигурността на потребителската информация.

  Наред с останалите практики, които прилагаме, сметката ви е защитена и чрез парола за неприкосновеност и сигурност. Трябва да предотвратявате неоторизиран достъп до вашата сметка и лична информация като избирате и защитавате вашата парола по подходящ начин и ограничавате достъпа до вашия компютър или устройство и браузър като излизате от профила си след като сте приключили с достъпа до сметката си.

  Предаването на информация чрез обичаен обмен по имейл не е винаги напълно сигурно. Дружеството, все пак, изпълнява всички възможни действия да защити клиентските лични данни, но не може да гарантира сигурността им, когато са предавани по имейл. Всяко предаване на данни съдържа риск, който е за сметка на клиента. Когато дружеството е получило клиентска информация, ще използва процедури и мерки за сигурност в опит за предотвратяване на неразрешен достъп.

  Когато дадено лице изпраща имейл до дружеството (посредством страницата „За контакти“) или използва Онлайн чат функцията на уебсайта, от него може да се изиска да предостави някои допълнителни лични данни, като например име или имейл адрес. Такива данни ще бъдат използвани, за да се отговори на запитването и да се установи идентичността на лицето. Имейлите се съхраняват в нашите стандартни вътрешнофирмени системи за контакт, които са сигурни и не могат да бъдат достъпени от неоторизирани външни лица.

 2. Вашите права да отправите оплакване

  Ако сте упражнили някое или всички ваши права за защита на данните и все още смятате, че вашите притеснения относно това как използваме личните ви данни не са били адекватно отразени от нас, имате право да се оплачете като изпратите имейл до legal@jfdbank.com. Също така имате право да се оплачете до офиса на Комисаря по защита на личните данни. Инструкции за това как да изпратите оплакване можете да намерите на неговия уебсайт www.dataprotection.gov.cy.

 1. Линкове водещи до други уебсайтове

  Уебсайтът на компанията (JFD) може да включва връзки към други уебсайтове в интернет. JFD не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове или за техните полотики за поверителност. Трябва да прочетете условията за ползване и декларациите за поверителност на такива уебсайтове. Нашите условия за ползване и нашата Политика за поверителност се прилагат само за информацията, събрана от нас в съответствие с тази Политика.

 2. Непълнолетни лица

  Услугите, предоставяни от JFD Group, не са достъпни за потребители на възраст под 18 години (или възрастта, изисквана от законодателсвото на съответната държава, за навършване на пълнолетие на потребителят) ( „Непълнолетен“). JFD не събира съзнателно лична информация от или за непълнолетни. Ако сте непълнолетни, не трябва да изтегляте или използвате някоя от нашите услуги, нито да ни предоставяте лична информация. Ако разберем, че Непълнолетен е споделил с нас каквато и да е информация, ние ще я изтрием. Ако имате някакви основания да смятате, че непълнолетен е споделил някаква информация с нас, моля, свържете се с нас на legal@jfdbank.com.

 3. Промени в настоящото споразумение за защита на личните данни

  Дружеството запазва правото си да променя или изменя това споразумение за защита на личните данни, едностранно, по всяко време съгласно тази клауза.

  Ако настъпят някакви промени в настоящото споразумение за защита на личните данни, ще ви уведомим по надлежния ред. Датата на последното обновяване, показана в края на тази страница също ще бъде променена. Приканваме ви, въпреки това, да преглеждате от време на време това споразумение, за да сте винаги информирани относно това как обработваме и защитаваме вашата лична информация.

 4. Данни за контакт

  При каквито и да е въпроси или ако искате да получите повече информация за това как използваме вашите лични данни, може да се свържете с нашия Отговорник за защита на данните, който се намира на адрес Kakos Premier Tower, Kyrillou Loukareos 70, 4156 Limassol, с имейл: legal@jfdbank.com.

 5. Бисквитки

  Нашият уебсайт използва малки файлове, известни още като „бисквитки“, за да разшири своята функционалност и подобри взаимодействието ви с него.

  За да научите повече как използваме бисквитките, моля, вижте нашата Политика за използване на бисквитки.

Забележка:
Общият регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 влезе в сила на 25-и май 2018. Дотогава, законите за обработка на лични данни (защита на физическите лица) от 2001 до 2012 г. бяха в сила.

Дата на последната актуализация: 06/10/2021 г.