Зареждане...
Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация

Уведомление за риска

JFD е водеща група компании, която предлага финансови и инвестиционни услуги и дейности чрез своите регламентирани юридически лица. “JFD Bank” е бранд име и регистрирана търговска марка. Тя принадлежи и се използва от групата компании JFD, която се състои от JFD Group Ltd (бивша JFD Brokers Ltd), компания с регистрационен номер HE 282265, чията дейност е разрешена и регламентирана от Комисията за финансов надзор на Кипър (CySEC) с лицензионен номер 150/11, JFD Overseas Ltd, чията дейност е разрешена и регламентирана от Комисията за финансов надзор на Вануату с лицензионен номер 17933 и JFD Bank AG, чията дейност е разрешена и регламентирана от Федералната комисия за финансов надзор на Германия (BaFin) и Централната банка на Германия с лицензионен номер 120056. Освен ако изрично не е посочено друго, употребата на думата JFD в настоящето Уведомление за риск касае всички юридически лица в групата от компании. Това уведомление се предоставя на клиентите съгласно приложимото законодателство и регламенти.

Това уведомление не може и не разкрива или обяснява абсолютно всички рискове, свързани с предоставяните от компанията продукти и услуги. То разяснява в общ план природата на рисковете, които са присъщи на трансакциите с финансови инструменти, предоставяни от компанията, но не може да обясни всички рискове и как тези рискове се отнасят към вашите лични обстоятелства. Трябва да потърсите независим професионален съвет, ако прецените, че това е необходимо.

Преди да решите да търгувате и/или инвестирате, трябва внимателно да прецените вашите цели, опит и желание за поемане на рискове. Не трябва да търгувате чрез услугите на компанията докато не заявите, че сте прочели, разбрали и приели следната информация за общите и специфичните рискове при търговията с финансови инструменти:

Общи рискове при търговията с финансови инструменти:

Компанията не гарантира сумата на първоначалния капитал във вашия инвестиционен портфейл или неговата стойност по което и да е време, както и парите, инвестирани в който и да е финансов инструмент. Трябва да сте напълно наясно и да приемете, че сте изложени на огромен риск да претърпите загуби и щети в резултат на покупката или продажбата на който и да е финансов инструмент, и да приемете и потвърдите, че сте готови да поемете този риск.

Трябва да сте напълно наясно и да приемете, че независимо от всяка информация, която може да бъде предоставена от компанията, стойността на която и да е инвестиция във финансови инструменти може да се измени както в низходящо, така и във възходящо направление и дори е възможно инвестицията да изгуби изцяло стойността си. Тези флуктуации могат да доведат до пълна или частична загуба на вашия инвестиционен капитал.

Клиентът осъзнава и приема, че е възможно да са налице други рискове, които не са представени в този раздел.

Специфични рискове при търговията с финансови инструменти:

Регулаторен и юридически риск

Възможни изменения в закони и регламенти, засягащи инвестиционния сектор и/или специфичен финансов инструмент, могат да имат неочаквани и съществени ефекти върху вашата инвестиция. Рисковете, свързани с промени в регулаторната или законовата рамка са непредсказуеми и могат да се изменят според пазара.

Минало представяне

Информацията за представянето на даден финансов инструмент в миналото не гарантира неговите текущи или бъдещи резултати. Историческите данни не служат за създаването на обвързваща или надежна прогноза за бъдещо представяне, а трябва да се считат единствено за исторически обзор на съответните финансови инструменти.

Волатилност

Движението на пазарните цени може да бъде волатилно и е извън сферата на контрол и влияние на компанията. Такива волатилни движения могат да окажат пряко въздействие върху вашите печалби или загуби. Познаването на пазарната волатилност ще ви помогне да определите стоп нивата на вашите инвестиционни поръчки. Трябва да се отбележи, че волатилността може да бъде неочаквана и непредсказуема, без значение с кой финансов инструмент търгувате. JFD не носи отговорност към никого за претърпени загуби, щети, разходи или разноски, включително (но не изчерпателно) пропуснати печалби, загуба при употреба, преки, косвени, еднократни или последователни щети, възникнали от невъзможността за изпълнение на търговски поръчки, поради условията на пазара.

Необходимост от проследяване на позициите

Заради ефекта на кредитното рамо и скоростта на постигане на печалби или загуби е важно да следите отблизо вашите отворени позиции. Единствено ваша е отговорността по всяко време да следите търговските си поръчки и трансакции.

Без гаранция за печалба

Търгуването при JFD не гарантира получаването на печалба или избягването на загуба. Доброволно потвърждавате, че такива гаранции не са предоставени от компанията, нейните представители, агенти, свързани лица или служители и че сте наясно със съответните рискове.

Ликвидност на финансовите инструменти

Някои финансови инструменти могат внезапно да изгубят ликвидност, например в резултат на намалено търсене, при което да не сте способни да ги продадете, лесно да получите данни за цените им или да се осведомите за степента на произтичащите рискове.

Рискове при търгуване на чуждестранни пазари

При търговията с чуждестранни финансови инструменти могат да са налице рискове, които не са характерни за пазарите във държавата ви по местожителство. При определени обстоятелства, тези рискове могат да са по-високи. Изгледите за печалба или загуба от трансакции на чуждестранни пазари се влияят и от измененията във валутните курсове.

Рискове при търгуване в Интернет

Съществуват рискове, свързани с употребата на Интернет-базирани търговски системи за изпълнение на сделки, включително (но не изчерпателно) сривове в хардуера, софтуера и Интернет връзката. Тъй като JFD не контролира силата, приемането и рутирането чрез Интернет на сигнала, както и конфигурацията на вашите устройства или надежността на тяхната връзка, компанията не може да бъде отговорна за комуникационни сривове, разминавания или забавяния, когато се търгува чрез Интернет.

Данъци

Ще трябва да поемете риска вашите сделки с финансови инструменти да станат обект на облагане с данък или друга такса, например, поради изменения в законодателството или вашите обстоятелства. Компанията не гарантира, че няма да е налице изискуем данък или друго задължение. Вие ще подлежите на отчетност за всички натрупани и наложени данъци или такси върху вашите търговски сделки. JFD не предоставя данъчни консултации. Ако се съмнявате по отношение на вашите данъчни задължения, трябва да потърсите съвет от независим консултант преди да започнете да търгувате.

Несъстоятелност

Трябва да отчетете риска от обявяване в несъстоятелност или фалит на всички брокери, изпълняващи вашата трансакция, което може да доведе до ликвидиране на вашите отворени позиции или затварянето им без съгласието ви. При определени обстоятелства, може да не получите обратно действителните активи, които сте инвестирали и да се наложи да приемете останалото в наличност чрез плащане в брой.

Такси и разходи

Таксите, наложени от компанията са посочени на уебсайта й тук, в раздел „Разходи за търговия“. Моля, информирайте се своевременно от сайта на компанията за всички приложими разходи, защото те ще се отразят върху вашата печалба.

Информация

Всички мнения, новини, проучвания, анализи, цени и всяка друга информация, която се съдържа на този уебсайт или е създадена от JFD, са предоставени като обобщен коментар за състоянието на пазара и не представляват съвет или препоръка за инвестиране. JFD не носи отговорност за каквато и да е загуба, произтичаща от инвестиция, основана на някаква препоръка, прогноза или друга предоставена информация. Представените анализи и коментари не взимат предвид вашите лични инвестиционни цели, финансово състояние или нужди. Съдържанието не е подготвено съгласно законовите изисквания за финансови анализи и следва да се разглежда от читателя като маркетингова информация.

Рискове, свързани с договорите за разлика и форекс инструментите

Какво представлява финансовият дериват?

Цената на дериватния финансов инструмент (т.е. опция, фючърс, форуърд, суап, договор за разлика) зависи или произтича от ценовите изменения на съответния основополагащ актив. Финансов дериват може да бъде спот трансакция без задължение за доставка, която дава възможност да се печели от промените във валутните курсове, цените на стоките и суровините, борсовите индекси или акциите, наречени основопологащ инструмент.

Не трябва да купувате финансов дериват, освен ако не сте подготвени да приемете рисковете от загуба на всичките си инвестирани пари или да платите всички допълнителни комисионни и други възникнали разходи.

Какво означава Договор за разлика? Как се търгува с него?

Договорът за разлика (CFD или „Contract for Difference“) е инструмент, който се търгува извънборсово и попада в групата на финансовите дериватни класове активи. Той ви позволява да спекулирате върху разликата между първоначалната и крайната цена на даден актив за периода на търгуването ви с него, без да го притежавате. Когато търгувате с договори за разлика, това обикновено става чрез маржин (залог), което означава, че трябва да депозирате по вашата търговска сметка сума, равняваща се на малка част от общата стойност на отворената позиция. Разликата между депозираната сума и общата стойност на позицията е известна като „кредитно рамо“ (ливъридж). Всяка позиция при договор за разлика с ливъридж може значително да се повлияе отрицателно или положително дори от слаби ценови изменения на пазара.

Ако е налице ценово изменение на пазара в срещуположна на вашата позиция посока, съществува значителна вероятност да претърпите по-голяма загуба, отколкото е размерът на средствата, които сте депозирали за отваряне на конкретната позиция. Носите отговорност за всички загуби по вашата търговска сметка до размера на депозираните средства.

Как влияе кредитното рамо върху вашия инвестиционен капитал?

Ливъриджът е широкоизползвано средство при търговията с договори за разлика и форекс договори. Той може да ви повлияе както отрицателно, така и положително. Всяка инвестиция в търговия с кредитно рамо може да бъде значително по-рискова, отколкото инвестицията в съответния основополагащ актив и трябва да прецените дали сте склонни да поемете този по-висок риск. Потенциалният риск или полза произлиза от маржин системата, свързана с кредитното рамо, която предполага депозирането на малка сума в сравнение с действителния размер на трансакцията. Маржин системата за търговия може да има непропорционални и непредвидими ефекти върху вашия инвестиционен капитал, както в положителна, така и в отрицателна посока.

Целесъобразност на договорите за разлика за инвеститорите

Търговията с договори за разлика се счита за краткосрочна инвестиция. Тези инструменти не са подходящи за дългосрочно инвестиране. Ако искате да държите отворена позиция за прекалено дълго, трябва да обмислите възможността за инвестиране в основополагащия актив. Ако държите отворена позиция с договор за разлика за прекалено дълъг период, е налице повишена вероятност от внезапни пазарни движения, които причиняват сериозни изменения в цената на основополагащия актив. За времето, през което имате отворени позиции, за да ги поддържате, трябва да осигурите достатъчно средства по търговската си сметка, покриващи изискуемия маржин, определен от компанията. Трябва да сте наясно, че в случаите, когато цената се движи срещу вас или изискуемият от компанията маржин е променен, може да получите в много кратък срок заявка за депозиране на достатъчно допълнителни средства по търговската си сметка при нас, с които да обезпечите текущия изискуем маржин, за да задържите отворените си позиции или в противен случай да ги затворите.

Уместност

Във формуляра за откриване на търговска сметка, компанията оценява дали финансовите инструменти, продукти или услуги, с които сте избрали да търгувате, са подходящи за вас. Компанията е оправомощена да разчита на информацията, която сте предоставили, когато оценява продуктите и услугите за търговия, които сте избрали при компанията. Ако решите да продължите и откриете търговска сметка при нас, потвърждавате, че разбирате и сте наясно с рисковете.

Компанията има право да предположи, че един професионален клиент има необходимия опит и познания, за да разбере съответните рискове във връзка с конкретни инвестиционни услуги или трансакции, видове трансакции или продукти, за които клиентът е класифициран като професионален.

Флуктуации на пазара

Важно е да разбирате рисковете, свързани с търговията, тъй като флуктуациите в цената на основополагащия пазар ще повлияят върху печалбата от дадена търговска сделка. Слипидж е налице, когато пазарът се придвижи внезапно в някоя посока и представлява разликата между заявената цена за изпълнение на търговската поръчка и действителната цена, по която поръчката е изпълнена. Тогава се казва, че цената се е „приплъзнала“, когато пазарът се „изместил“ от едно ценово равнище на друго. Това е приложимо, когато цената с измени в благоприятна или неблагоприятна за вас посока и може да доведе до загуби (при отрицателен слипидж) или печалби (при положителен слипидж).

Рискове при търговията с договори за разлика върху криптовалути

Трябва да знаете, че за целите на Директива 2014/65/ЕС (относно пазарите на финансови инструменти) криповалутите не се считат за финансов инструмент. От друга страна, обаче, договорите за разлика, чиито основополагащ актив са криптовалути, се смятат за финансов инструмент, който е регламентиран и наблюдаван от Комисията за финансов надзор на Кипър, съгласно Бюлетин С268.

Криптовалутите като основополагащ актив се търгуват на нерегламентирани децентрализирани цифрови борси и тяхната стойност обикновено зависи от параметри, които са извън сферата на влияние на регулаторните органи и са зададени спрямо вътрешните правила на съответната цифрова борса, където се търгуват. Поради тази причина, стойността на криптовалутите е високоволатилна и може съществено да се повиши или намали в рамките на деня. Когато търгувате с договори за разлика върху криптовалути, трябва да отчитате рисковете, свързани с тях и че има множество фактори, които изменят цените на криптовалутите и на съответстващите им договори за разлика.

JFD извлича данни за пазара и цените на предлаганите договори за разлика върху криптовалути от цифровите децентрализирани борси, където те се търгуват. Преди да започнете да търгувате, трябва да имате предвид, че поради нерегламентирания характер на тези борси, JFD ще получи потоци от пазарни и ценови данни съгласно вътрешните правила и практики на въпросните борси. Те не са контролирани от регулаторните органи и биха могли по свое собствено усмотрение периодично да променят правилата и практиките си. Това може да влоши състоянието на отворените ви позиции с предлаганите от компанията договори за разлика върху криптовалути, което би могло да доведе до частична или пълна загуба на инвестиционния ви капитал.

Преди да търгувате с договори за разлика върху криптовалути, трябва да прецените, дали можете да понесете значително по-високия риск от загуба на вашия инвестиционен капитал, която може да се случи за кратко време в резултат на внезапни неблагоприятни движения в цените на криптовалутите.

Рискове при борсовата търговия с акции

Преди да започнете търговия с акции имайте предвид, че тъй като позициите нямат кредитно рамо, вашият депозиран маржин е изложен на по-нисък риск спрямо договорите за разлика върху акции, в следствие на което флуктуациите в стойността на основополагащия актив имат по-малко въздействие върху инвестиционния ви капитал. Въпреки това, вашият инвестиционен капитал е все пак изложен на риск, поради такива фактори като пазарна волатилност, регулаторни промени или в периоди на публикуване тримесечните и годишните отчети на компаниите, когато стойността на притежаваните от вас акции може да се повиши или понижи съществено, което да доведе до частична или пълна загуба на инвестираните ви средства.

Акции се купуват и продават на фондовите борси по цял свят, поради което тяхната стойност може да варира под влиянието на фактори, които понякога не могат да бъдат определени или взети под внимание. Преди да търгувате, вие приемате, че стойността на акциите е извън сферата на влияние на JFD и че поради сложността на оценяването им, JFD няма да може да обясни специфичните причини за измененията в стойността на инвестицията ви. Освен това, ще трябва да бъдете особено внимателни, когато търгувате с акции на компании от развиващите се пазари, малки по размер или новосъздадени компании, тъй като съществува повишен риск да изгубите инвестирания в тях капитал и би могло да бъде по-трудно да се купят и впоследствие продадат акции на такива пазари.

В допълнение, когато притежавате акции, сте оправомощени да получите дивиденд, изплатен за всяка акция, ако такива дивиденди са обявени от компанията, чиито акции притежавате. Съществуват, обаче, случаи в специфични юрисдикции, при които печалбата ви може да бъде повлияна от приложимото данъчно законодателство. Когато се дължи данък, който JFD трябва да приспадне от инвестирания капитал, компанията ще осъществи това по надлежния ред, което може да повлияе върху крайната печалба от инвестицията.

Без да пренебрегвате посоченото по-горе, трябва внимателно да отчетете вашите инвестиционни цели, опит и толерантност към риска, преди да започнете търговия с акции. Трябва да се уверите, че напълно разбирате и приемате рисковете и задълженията, произтичащи от подобна инвестиция. Вашата инвестиция в акции би могла да има положителен или отрицателен ефект върху инвестиционния ви капитал, без значение от миналото представяне на дадена акция, което не гарантира и не е показателно за бъдещите й резултати.

Риск при управление на инвестиционни портфейли (копиране на търговски сделки)

JFD предлага възможности за управление на инвестиционни портфейли и копиране на търговски сделки и стратегии. Взимайки решение дали да последвате конкретен съветник или стратегия, трябва да отчетете цялостното си финансово положение, включитлено финансовите си задължения и да разберете, че копирането на търговски сделки е високоспекулативно и бихте могли да понесете загуби и щети върху целия си инвестиран капитал. Съгласявате се да понесете пълна отговорност за избора си на стратегия или съветник и приемате, че JFD не е и не би отправила никакви специфични препоръки към вас, на които можете да разчитате. Рисковете при копирането на търговски сделки са свързани включително (но не изчерпателно) и с автоматичното изпълнение на поръчки, при което отварянето и затварянето на поръчките по вашата търговска сметка ще ставе без намесата ви.

Копирането на търговски сделки е функционалност, която се предоставя от компанията единствено с информационна цел. JFD и свързаните с компанията лица, агенти, директори, изпълнители или служители не са отговорни за каквито и да е щети, които биха могли да бъдат причинени от коментари и изявления на нейни съветници. Единствено и само вие поемате риска от вашите инвестиционни решения. Ако разчитате на информация, която е достъпна на уебсайта на компанията или е получена в резултат от употребата на функционалността за копиране на търговски сделки, това не задължава по никакъв начин компанията по отношение пълнотата и точността на представеното съдържание.

Миналото представяне на нашите съветници и стратегии и всяка друга информация по отношение на функционалността за копиране на търговски сделки, която би могла да бъде публикувана на уебсайта на компанията и/или на сайтове на трети и/или свързани лица, не е показателна за бъдещи резултати и не трябва да се счита за гаранция за бъдещо представяне. В допълнение, всяка публикувана на уебсайта на компанията информация или друг аспект относно функционалността за копиране на търговски сделки не трябва да се възприема като инвестиционен, данъчен или какъвто и да е друг вид съвет. Не трябва да считате подобно съдържание или аспект за професионален финансов и/или инвестиционен съвет под каквато и да е форма. Следователно, трябва да търсите, ако сметнете за уместно, подходящ независим професионален съвет относно въпросната инвестиционна възможност. Ако решите да се заемете с действия и/или трансакции, свързани със системата на компанията за копиране на търговски сделки, това решение и последствията от от тези трансакции и действия остават единствено и изключително ваша отговорност. JFD, нейните свързани лица, агенти, директори, изпълнители, служители или съветници не предоставят инвестиционни съвети пряко, косвено, по подразбиране или под каквато и да е друга форма. Не трябва да взимате никакви инвестиционни решения без предварително да извършите ваше собствено независимо проучване и без да определите дали дадена инвестиция, стратегия или друга услуга съответства на вашите лични инвестиционни цели и финансово положение.

Миналото представяне трябва да бъде възприемано единствено като хипотетичен резултат. Действителният процент на доходност или загуба, постигнат от съветниците, се променя под въздействието на много фактори, включително (но не изчерпателно) депозити, тегления, настройки и състояние на търговската сметка, пазарно поведение и текущото представяне на съветника. Във всеки случай, нищо не предполага или гарантира, че всяка търговска сметка ще или би могла да постигне печалби или загуби като тези от миналото представяне на дадена стратегия.

ХИПОТЕТИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ИМАТ РЕДИЦА ПРИСЪЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ. НИЩО НЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ ВСЯКА ТЪРГОВСКА СМЕТКА ЩЕ ИЛИ БИ МОГЛА ДА ПОСТИГНЕ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ПОДОБНИ НА ТЕЗИ, КОИТО СА ПОКАЗАНИ. ЧЕСТО ИМА РЕЗКИ РАЗМИНАВАНИЯ МЕЖДУ ХИПОТЕТИЧНИТЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПОСТИГНАТИ ОТ КОЯТО И ДА Е КОНКРЕТНА ТЪРГОВСКА ПРОГРАМА. ЕДНО ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ХИПОТЕТИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ Е, ЧЕ ТЕ ОБИКНОВЕНО СЕ ПОДГОТВЯТ С ПРЕИМУЩЕСТВОТО НА ПОГЛЕДА В МИНАЛОТО ОТ ПОЗИЦИЯТА НА НАСТОЯЩЕТО. В ДОПЪЛНЕНИЕ, ХИПОТЕТИЧНАТА ТЪРГОВИЯ НЕ ВКЛЮЧВА ФИНАНСОВ РИСК И НИТО ЕДНО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ХИПОТЕТИЧНАТА ТЪРГОВИЯ НЕ МОЖЕ НАПЪЛНО ДА ОТЧЕТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РИСК ВЪРХУ РЕАЛНАТА ТЪРГОВИЯ. НАПРИМЕР, СПОСОБНОСТТА ЗА ПОНАСЯНЕ НА ЗАГУБИ ИЛИ ПРИДЪРЖАНЕТО КЪМ КОНКРЕТНА ТЪРГОВСКА ПРОГРАМА ВЪПРЕКИ ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ СА СЪЩЕСТВЕНИ АСПЕКТИ, КОИТО СЪЩО МОГАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ДА ЗАСЕГНАТ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТЪРГОВСКИ РЕЗУЛТАТИ. СЪЩЕСТВУВАТ МНОГО ДРУГИ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ПАЗАРИТЕ КАТО ЦЯЛО ИЛИ В ЧАСТНОСТ С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДАДЕНА ТЪРГОВСКА ПРОГРАМА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗЦЯЛО ОТЧЕТЕНИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ХИПОТЕТИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ВСИЧКО, КОЕТО МОЖЕ НЕБЛАГОПРИЯТНО ДА ЗАСЕГНЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТЪРГОВСКИ РЕЗУЛТАТИ.

Предупреждение за риск:

Трябва да сте наясно, че договорите за разлика са комплексни инструменти и предполагат висок риск от бърза загуба на пари, поради наличието на кредитно рамо. 73.90% от търговските сметки на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато се търгува с договори за разлика при JFD. Трябва да прецените, дали разбирате как работят договорите за разлика и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.