Трейдъри, внимавайте!
Предупреждение!

Измамни уебсайтове, имитиращи ДЖЕЙ ЕФ ДИ

Моля, имайте предвид, че съществуват измамни уебсайтове, имитиращи партньорски взаимоотношения или друг вид връзка с ДЖЕЙ ЕФ ДИ. За повече информация, вижте пълния списък с уебсайтове, претендиращи за свързаност с ДЖЕЙ ЕФ ДИ.

Повече информация
Всичко за търговията с JFD

Спецификации на акаунта

В JFD държим всичко да е честно и лесно за разбиране. Така даваме на всички наши клиенти възможност да търгуват с 1500 инструмента в 8 класа активи чрез няколко платформи, достъпни от един тип сметка при еднакво ценообразуване и равноправни условия. За да ви улесним, обобщихме в таблицата по-долу всичката необходима информация относно спецификациите на предлаганата от нас търговска сметка.

Характеристики на търговската сметка
Компания
JFD Group Ltd
JFD Overseas Ltd
Критично маржин равнище
100%
Ако наличните средства по вашата сметка намалеят под 100% от необходимия маржин за поддържане на отворените позиции, ще получите предупреждение за критично маржин равнище с препоръка за депозиране на нови средства.
100%
Ако наличните средства по вашата сметка намалеят под 100% от необходимия маржин за поддържане на отворените позиции, ще получите предупреждение за критично маржин равнище с препоръка за депозиране на нови средства.
Равнище на предизвикано затваряне на поръчка
50%
Ако наличните средства по вашата сметка намалеят под 50% от необходимия маржин за поддържане на отворените позиции, ще започне автоматично принудително затваряне на отворените ви позиции в низходящ ред спрямо тяхната плаваща загуба (първо ще се затвори позицията с най-голяма плаваща загуба).
50%
Ако наличните средства по вашата сметка намалеят под 50% от необходимия маржин за поддържане на отворените позиции, ще започне автоматично принудително затваряне на отворените ви позиции в низходящ ред спрямо тяхната плаваща загуба (първо ще се затвори позицията с най-голяма плаваща загуба).
Защита срещу отрицателен баланс
Да
Не
Базисна валута на сметката
USD/GBP/EUR/CHF
Минимален депозит
500 USD/GBP/EUR/CHF
Сегрегация на средствата
Да
Ключови факти
Компания
JFD Group Ltd
JFD Overseas Ltd
Изпълнение на поръчките
DMA/STP
DMA/STP
Извършване на сделки за собствена сметка с финансови инструменти
Подобряване на цената (положителен слипидж)
Налично
Кредитно рамо
Според мерките за временна интервенция на продуктите
Според Ливъридж политиката на JFD
up to 1:400
Прозрачност при изпълнение на поръчките
Да
Анонимност спрямо доставчиците на ликвидност
Да
Възможност за хеджиране
Да
Разрешение за скалпиране или автоматизирана търговия
Да
Платформи
MetaTrader 5+
MetaTrader 4+
Guidants
Предлагани продукти
Компания
JFD Group Ltd
JFD Overseas Ltd
Общ брой предлагани инструменти
1500+
Форекс
64
ценни метали
2
Индекси (договори за разлика)
14
Акции (договори за разлика)
400+
Стоки и суровини (договори за разлика)
7
Борсово търгувани фондове и книжа (договори за разлика)
21 ETFs & 4 ETNs
Криптовалути (договори за разлика)
5
-
Реални акции
600+
-
Разходи за търговия
Комисиона за CFD’s, Forex и Метали
Да
Комисиона за Физически акции

без комисиона

Важно: Компанията има право, по своя собствена преценка, да таксува всяка сметка, по която се търгува агресивно - чрез значителен обем сделки (в това число при латентен арбитраж, професионално управление на финансови средства или високочестотна/алгоритмична търговия) с борсовотъргувани акции. Такси могат да се начислят и при всички останали търговски действия в нарушение на Общите условия за търговия на компанията, и се определят на дневна или седмича база (в някои случаи със задна дата) ,както следва:

Щатски акции: 0,0025 щатски долара за акция, минимум 1 щатски долар.

Акции от ЕС, немски или холандски акции: 1,5 базисни пункта (0,015% от стойността на сделката), минимум 1,5 евро.

Такси за пренасяне на поръчки / суапове
Да (с изключение на договорите за разлика върху фючърсни контракти)
Разходи за прехвърляне на отворена позиция в следващия ден.
Да, за договорите за разлика върху акции и кешови индекси се изчисляват по следната формула: 3.25% +/- LIBOR.
Такса за използване на платформата
Не
Допълнителни разходи/такси:
Теглене на средства
ДЖЕЙ ЕФ ДИ може да добави такси за обработка на тегления, ако такива са наложени банка или доставчик на платежни услуги, но не от ДЖЕЙ ЕФ ДИ. Единствено титулярът на сметката е отговорен за плащането на такива такси. ДЖЕЙ ЕФ ДИ не покрива такси от трети лица. Може да проверите таксите тук.
Такси за неактивност:
Когато търговска сметка е определена за неактивна, се начислява месечна такса за неактивност в размер на 20 евро, щатски долара, британски лири или швейцарски франка (в зависимост от базисната валута на клиентската сметка) върху сумата по съответната сметка. За неактивна се счита сметка, по която липсват трансакции (търговия с финансови инструменти или захранване с парични средства) за период от три последователни месеца. Таксата се събира само от търговски сметки, по които са налице достатъчно налични средства за покриването й. Не се начисляват такси за неактивност по търговски сметки, които все още не са захранени със средства. (Първо тримесечие: 01.01 - 31.03. | Второ тримесечие: 01.04 - 30.06. | Трето тримесечие: 01.07 - 30.09. | Четвърто тримесечие: 01.10 - 31.12).
Такса за валутен обмен:
Ако по търговската ви сметка се извършват вътрешни преводи, депозити, плащания на дивиденти или други подобни финансови трансакции във валута, различна от базисната валута на сметката, компанията ще начисли такса за валутен обмен в размер на 1% от приложимия към дадения момент валутен курс.